söndag 19 december 2010

Våldtäktskulturen.

Jag vill stoppa våldtäktskulturen. Du kanske undrar vad jag menar när jag säger så. Nu ska ni få lära er vad Våldtäktskultur är. I blogginlägget kan orden kvinna/kvinnor ersättas med människor/personer/folk. Inlägget skrev lite grand som en förklaring till mina vänner som inte förstår varför jag är så arg hela tiden.
Rape culture is a term used within women’s studies and feminism, describing a culture in which rape and other sexual violence (usually against women) are common and in which prevalent attitudes, norms, practices, and media condone, normalize, excuse, or encourage sexualized violence.
Within the paradigm, acts of sexism are commonly employed to validate and rationalize normative misogynistic practices; for instance, sexist jokes may be told to foster disrespect for women and an accompanying disregard for their well-being, which ultimately make their rape and abuse seem “acceptable”. Examples of behaviors said to typify rape culture include victim blaming and sexual objectification.
-Wikipedia

Min översättning: Våldtäktskultur är en term som används inom kvinnoforskning och feminism, som beskriver en kultur där våldtäkt och annat sexuellt våld (oftast mot kvinnor) är vanligt och där rådande attityder, normer, praxis och media tolererar, normalisera, ursäktar,eller uppmuntrar sexualiserat våld.
Inom paradigmet, har sexistiska handlingar används för att validera och rationalisera normativa kvinnofientliga metoder. Till exempel kan sexistiska skämt som berättas främja respektlöshet för kvinnor och minska respekten för deras välfärd. Vilket i förlängningen gör att våldtäkt och övergrepp på dem verkar "acceptabela". Exempel på beteenden som är typiska för en våldtäktskultur innefattar skuldbeläggande av offer och sexuell objektifiering.

A rape culture is a complex of beliefs that encourages male sexual aggression and supports violence against women. It is a society where violence is seen as sexy and sexuality as violent. In a rape culture, women perceive a continuum of threatened violence that ranges from sexual remarks to sexual touching to rape itself. A rape culture condones physical and emotional terrorism against women as the norm.
In a rape culture both men and women assume that sexual violence is a fact of life, inevitable as death or taxes. This violence, however, is neither biologically nor divinely ordained. Much of what we accept as inevitable is in fact the expression of values and attitudes that can change.


Min översättning: En våldtäktskultur är en sammansättning av föreställningar som uppmuntrar manlig sexuell aggression och stödjer våld mot kvinnor. Det är ett samhälle där våld ses som sexigt och sexualitet som våldsam. I en en våldtäktskultur upplever kvinnor ett ett ständigt hot om våld som sträcker sig från sexuella kommentarer till sexuell beröring till våldtäckt. I en våldtäktskultur tolereras fysisk och känslomässig terrorism motkvinnor som om det vore normalt.
I en en våldtäktskultur antar både män och kvinnor att sexuellt våld är en del av livet. Oundviklig som döden eller skatter. Detta våld är dock varken biologiskt eller gudomligt. Mycket av det vi acceptera som oundvikliga är i själva verket är uttryck för värderingar och attityder som vi kan kan förändra.

Sammanfattningsvis, för att stoppa våldtäktskulturen.:
* tolererar inte, normalisera inte, ursäkta inte och uppmuntra inte sexuellt våld.
*Var inte sexistisk
*Dra inte sexistiska skämt.
*Bry dig om kvinnor.
*Bry dig om kvinnors säkerhet och välmående.
*Ägna dig inte åt att förminska kvinnor till sexobjekt (sexsubjekt är ok ;-) ).
*Skuldbelägg inte offer för sexuellt våld.
*Uppmuntra inte manlig aggression. Kontra den om du kan.
*Våld är inte sexigt.
*Var aktsam med sina sexuella kommentarer. Se om du har samtycke.
*Var aktsam med din sexuella beröring. Se om du har samtycke.
*Acceptera inte våldtäkt som en del av livet.
*Hjälp till att ändra andras värderingar och attityder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar: