lördag 7 juli 2018

"Ett litet förslag of reproduktion" - Gästpost av Julia Greip

Det finns en rad olika sätt att förhålla sig till kön och genus i lajvdesign - alltifrån strikta, historiska könsroller och påhittade, omvända könsroller till fullkomligt könsneutral funktion. Det finns få felaktiga sätt att göra könsroller, så länge det görs med stor medvetenhet om hur det påverkar karaktärerna, spelarna och deras upplevelser, och man kommunicerar tydligt kring detta. Detta är alltså inte ett inlägg där jag propagerar för att all fiktion borde vara fullkomligt jämställd. Däremot vill jag titta närmare på ett problem, och en lösning, när man skapar jämställd fiktion.

Innan vi tittar på problemet vill jag dock förtydliga vad jag menar med en jämställd fiktion. För att en fiktion ska räknas som jämställd krävs mer än ”kvinnor kan också vara krigare och ha byxor”. Det krävs en hyfsat jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla sorters roller, oavsett om det gäller stereotypt ”manliga” eller ”kvinnliga” roller. Det krävs att manligt och kvinnligt kodade kläder kan bäras av alla kön/genus på ett självklart sätt, eller att alla oavsett genus bär likartad dräkt. Det krävs att inget spel baseras på sexism, eller att man på annat sätt fokuserar spelet på skillnader mellan genus och kön.

Det kan vara värt att säga några ord om fiktioner som är till största delen jämställda enligt ovan, men har avvikande kulturer som inte passar in i denna ram. Exempel på detta är t.ex. Krigshjärta, där den jorgalska kulturen gör tydlig skillnad mellan män och kvinnor. I fall som dessa, där könssegregation förekommer men är en minoritet, räknas fiktionen fortfarande som jämställd, åtminstone inom ramen för det resonemang jag för här. Dock ligger fokus på de jämställda kulturerna i dessa fall.

Om man spelar i en jämställd fiktion, torde man alltså kunna spela på precis samma vilkor, med samma uttryck och samma teman, oavsett om man är man, kvinna, ickebinär eller något annat. Så vad är då problemet?

Problemet är reproduktion. När det kommer till våra kroppar, och deras biologiska funktioner, är biologiska binära kön fortfarande ofta ett faktum. Barn skapas genom heterosexuella samlag, och de bärs och föds av kvinnor. Många av de problem som drabbar kvinnor till följd av detta kan tonas ner - i Krigshjärta kan kvinnor arbeta och strida under hela sina graviditet utan större besvär, de dör sällan i barnsäng, och kan snabbt återuppta arbete/strid efter sin förlossning. På samma sätt är det t.ex. i Cordovien vanligt att uppfostran av barn delas av alla i byn eller hushållet, så att ingen tvingas ensam in i föräldrarollen även om man bidrar till den stadiga barnproduktionen. För den som inte vill bli gravid kan det finnas pålitliga preventivmedel och säkra aborter i fiktionen. På så sätt kan man undvika mycket av de element som historiskt sett utsatt kvinnor för fara och förpassat dem till passiva roller.

Vad som däremot är svårt att råda ”bot” på, är tematiken och narrativen som omgärdar reproduktion, barnafödande och att ha fött ett barn. Dessa narrativ är förstås otaliga, men för att nämna ett axplock: Tänk om du är gravid. Kanske vill du verkligen vara det. Kanske har du längtat och väntat, och känner kärlek till den person som växer inom dig. Kanske kommer du, trots denna kärlek, inte att få behålla ditt barn när det väl har fötts. Eller, kanske är du tvärt om ovillig att bära ett barn, men gör det ändå på grund av tvång, eller samhällets förväntningar. Och senare, när barnet är fött - är det ditt eget, din familj, eller är det en främling långt borta från dig själv? Hur förhåller du dig till att det finns en människa som en gång var del av dig själv? Hur förhåller du dig till den person som skapade barnet tillsammans med dig, om du vet vem det är?

Som synes finns det så många känslor, narrativ och teman kopplade till moderns roll, och givetvis många andra kopplade till faderskap. Och dessa är till stor del olika beroende på karaktärens kön. Detta innebär alltså att det finns upplevelser och berättelser som är exklusiva för kvinnliga och manliga roller. På samma sätt finns det vissa narrativ som blir än mer exklusiva för personer som spelar homosexuella roller.

Här kanske man kan argumentera för att det inte behöver vara så, att dessa upplevelser kan göras jämställda, att man kan ha exakt samma tankar och känslor kring dessa upplevelser. Och visst, i någon mån kan man säkert bearbeta och jämka. Men det som berör kroppen, och upplevelser av den egna kroppens roll i situationen, kan knappast förändras. Förutom upplevelsen av att vara gravid, är det ju också alltid känt vem som är ett barns mor, men kan vara känt eller okänt vem som är far.

Alternativet till att göra spelet kring föräldraskap jämställt är att tona ner, att inte fokusera spelet på dessa teman. Men det är i mitt tycke inte ett tillfredsställande alternativ, av två huvudsakliga anledningar: dels motar man undan de narrativ som traditionellt hört kvinnlighet till, ofta till förmån för mer traditionellt manliga narrativ, som t.ex. om krig och maktkamper. Dels har narrativ om reproduktion ofta en viktig roll att spela i många berättelser. I en berättelse om krig och död blir det desto viktigare med teman om nytt liv och nära relationer.

Hur ska man handskas med det här problemet? Den lösning jag vill föreslå är enkel, men hyfsat kontroversiell: låt män kunna vara gravida på lajv som eftersträvar en jämställd fiktion. På så sätt får både män och kvinnor tillgång till båda sidor av reproduktionsnarrativ, kan både vara den som befruktar och den som blir gravid. All eventuell “press” kring reproduktion faller inte längre enbart på kvinnors lott.

Jag kan givetvis föreställa mig en rad olika invändningar mot detta förslag. Den första är förstås att det skulle vara orealistiskt. Men häri ligger ju lajvandets största styrka: vi kan utforska alternativa verkligheter, och få dem att kännas självklara inom ramen för vår upplevelse.

Ett annat argument kan vara att det inte faller sig naturligt för män att vilja utforska graviditet och barnafödande, eftersom det inte är något de upplevt eller önskar uppleva utanför lajv. Men detsamma är sant för många kvinnor. Jag själv har inget intresse alls av att bli gravid eller ha barn, och har aldrig varit gravid, men har ändå spelat både gravid och förälder några gånger. Ändå är jag inte direkt tvungen att göra detta, och det kommer givetvis inte heller män att vara.

Ett annat argument kanske gäller det rent fysiska. “En man kan väl knappast föda barn genom sin penis?” kanske någon indignerat vill fnysa. Och nej, det fungerar inte så bra för hyenor, och skulle nog inte funka för människor heller. Här vill jag först och främst påpeka att de exakta detaljerna kring hur det går till inte nödvändigtvis behöver förklaras i detalj - hur ett sexuellt möte med någon, oavsett kön, kan leda till befruktning - för att det ska vara spelbart. Men vad gäller förlossning tänker jag mig helt enkelt en slidöppning på mellangården, bakom scrotum. Kanske relevant som sexualorgan om man vill det, eller bara till för förlossning. Förhoppningsvis ska denna föreställda förändring av manskroppar inte vara alltför krävande att förhålla sig till, särskilt som man överlag inte behöver tänka speciellt aktivt på den.

Så, för att sammanfatta mina ståndpunkter: nej, alla fiktioner behöver inte vara jämställda, tvärtom finns det stort värde i att utforska könsroller på lajv. Men om man eftersträvar ett lajv med fullkomlig jämställdhet (mer jämställd än verkligheten vi lever i, där könsroller fortfarande har en tydlig roll), bör man överväga en lösning för de biologiska skillnader som reproduktionen innebär. Man bör också betänka om denna lösning marginaliserar eller främjar traditionellt kvinnliga narrativ, och gör dem tillgängliga för alla oavsett genus. Och att skriva in manlig graviditet i sin fiktion skulle vara en heltäckande lösning på detta problem.


fredag 6 juli 2018

Wonderkarins theory of Larp Alientation

[Context: I'm a Swedish larper turned larp designer and runner. I started in Vampire larp, moved on to Swedish Boffer Fantasy Larp and then started going to Knutpunkt, a Scandinavian larp conference which is often cited as the Nordic Larp Conference. I've worked in mental health for over 10 years and have a master in Library and Information science. I usually prefer to keep the language in these posts to medium level English and avoid long explanations. I know this sometimes make things I write sound harsher than they are meant as I try to just deliver the information and leave reflection and opinions to the discussion of the posts.]


What is Larp Alienation?


When I write Larp Alienation I mean something that happens out of game, to individuals in the Community and not passing experiences of alienation in game. Out of game alienation can however both be felt and manifested during a game, but it is an out of game problem.

Larp Alienation is mostly a feeling of not belonging or being on the outskirts of your larp community no matter your actual status or placement in the community social network. You can have many social strong bonds within the community and still feel alienation from the community. (Subjective feeling of larp alienation)

It can also be a practical problem making it hard to find other larpers to collaborate with for your larp projects, be invited to collaborate with others or get larpers to come to your games due to everything from geographical placement or a subject or form that your community are uncertain about. (Objective larp alienation)

Why is Larp Alienation a problem?


For healthy communities the members need to feel wanted and integrated. They should have their social needs reasonably met. But there is a discreprancy in what people mean and expect when they call something a community. Alienated members of a community can both suffer higher levels of mental health problems and begin to act out in disruptive ways because they already assume they are unwanted by other members.

Game runners most often say they feel can't make anyone happy with their event. Intellectually they know a majority of the players enjoy the game but sometimes feedback from the community in total is confusing and contradictory (due to it coming from different people).
Players who exclusively play larps and don't design or run games are more worried no one will want to play with them at games. 

The main theory
My theory on larp alienation is inspired by writing about the Master Suppression technique of The Double Bind. The Double bind punishes and ridicules a person no matter what action they choose to take. No action is "the right action". It is also inspired by social alienation theory, especially that there is a low degree of integration of common values in Nordic Larp and a distance and isolation between individuals in the community. Increasingly so, Nordic Larp and Larp has become a work environment which fluctuates between being a friendship based network dependent on whether people are able to form social bonds (like each other) and a professional network (collaborate on paid larp work).
I pose Larp Alienation happens because Larp and the sub category Nordic larp has few common values globally while at the same time members think they have common values which leads to a miss-match between individual expectations on the community and what the community actually produces for these individuals. I pose Larp Alienation is bigger problem to the parts of the community that does their social relationships online, due to both the exposure to public critizism from people you have both strong and weak social ties to and the distance between the individuals and lower to groups that spend more time together physically. 

Larp Creators and Runners also possibly face punishment and ridicule no matter what design choices they make, because there will always be disappointed people expressing their opinions in the online forums of the community. Expression themselves is their right, and many larp runners also appreciate being able to read reactions online, while to others it causes negative emotions. 
This can result in feelings of being attacked, that no choice is a good choice, that the best course of action is no action and in the end: larp alienation. 

Players feel alienated from the larp creators, and larp creators feel alienated from the players.
Now this double bind happens because there are many different viewpoints in larp critique as we have few to no frame work in place in what constitutes a good larp design. This will then be arbitrary and up to individual tastes. Individual tastes that will be expressed on individual larpers social media accounts.
This is not a problem to many designers, as it has to do with how much weight you put into the public opinions of others.

Larp Alienation at specific games or events
If an individual suffers larp alienation at a larp event there are some things that are possible to do, because many larps these days have a higher degree of integration of the players and game runners often make public before the event what common values will be in effect at the game. Also at a on site larp (as opposed to Digital larp) there will also be less isolation between individuals. Social events can be designed to lessen the degree of larp alienation.

 • Communicate what common values are wished for, and might be enforced when you come to the game.
 • Place lone players with other players, so that everyone has a social circle in and/or out of game.
 • Encourage positive social and inclusive behaviors, even by holding up good examples and letting game runners and volunteers model these behaviors.
 • Let people help out, especially if they offer, feeling useful and needed is a powerful antidote.
 • Ask consent before coming with "helpful" advice as some people when feeling alienated can feel attacked even if you are just trying to help.
 • As a fellow participants, be open to meeting and playing with new people. Like the open chair policy of Knutpunkt.
 • Check in on your friends (yes, especially the "strong friend")


Alienation 
Social alienation is "a condition in social relationships reflected by a low degree of integration or common values and a high degree of distance or isolation between individuals, or between an individual and a group of people in a community or work environment". It is a sociological concept developed by several classical and contemporary theorists, The concept has many discipline-specific uses, and can refer both to a personal psychological state (subjectively) and to a type of social relationship (objectively).(1)

Master Suppression Technique no 3 "Double Bind"

To punish or otherwise belittle the actions of a person, regardless of how they act. (2)

Examples:
When you describe your larp scenario thoroughly, you receive complaints for having to much materials for the players to read before the game, thus making it less accesible to people from another language background or with reading disabilities. When you post only brief bullet point concepts, you're critiqued for being sloppy, not taking the subject seriously and/or demanding to much previous knowledge from players.
  (1) Social Alienation at Wikipedia
  (2) Double Bind Master Suppression Technique